V Sloveniji delo z nadarjenimi poteka v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci devetletne osnovne šole, sprejetim leta 1999, ter Konceptom vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki, sprejetim leta 2007, na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje. Za identifikacijo nadarjenih uporabljamo razen standardiziranih psiho-diagnostičnih pripomočkov, tudi posebne standardizirane ocenjevalne lestvice za identifikacijo nadarjenih učencev osnovne šole, ki jih izpolnjujejo učitelji.

Testi, ki se uporabljajo so: Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja – besedna oblika (TTCT) in Standardne progresivne matrice (SPM).

Besedna oblika A TTCT Mislimo ustvarjalno z besedami je namenjena ugotavljanju besedne ustvarjalnosti. S standardnimi progresivnimi matricami pa merimo eduktivno komponento splošne intelektualne sposobnosti. Eduktivna sposobnost vključuje oblikovanje novih vpogledov, sposobnost, da iz neurejenih in nepopolnih situacij izvlečemo smisel, ter sposobnost zaznavanja in prepoznavanja odnosov oziroma razmerij.

Teste običajno izvedemo v mesecu novembru-decembru.

Delo z nadarjenimi poteka pri rednem pouku v  okviru notranje diferenciacije in obogatitvenega programa šole: interesne dejavnosti,  druženja nadarjenih, strokovne ekskurzije in vse  druge sodobne oblike dela z nadarjenimi na šoli.